มันสำปะหลัง
โครงสร้างตลาดสินค้ามันสำปะหลังในตลาดโลก

ภาพรวมด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคามันสำปะหลังในตลาดโลก

ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปทานสินค้ามันสำปะหลังในตลาดโลก

ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ามันสำปะหลังในตลาดโลก

โครงสร้างตลาดสินค้ามันสำปะหลังภายในประเทศ
ภาพรวมอุปทาน อุปสงค์ และราคามันสำปะหลังของไทย
ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปทานสินค้ามันสำปะหลังภายในประเทศ
ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ามันสำปะหลังในประเทศ

ราคามันสำปะหลังในตลาดจริงและราคาในตลาดล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ระหว่างราคามันสำปะหลังในตลาดจริงและราคาในตลาดล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ระหว่างราคามันสำปะหลังในตลาดจริงและราคาในตลาดล่วงหน้า

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดราคาสินค้ามันสำปะหลัง

อุปสงค์ อุปทาน และราคามันสำปะหลังในตลาดจริง (Cash Price)

ความสัมพันธ์ของราคามันสำปะหลังในตลาดจริง(Cash Price) และราคาในตลาดล่วงหน้า (Futures  Price)

ภาคผนวก

ข้อมูลพื้นฐานสินค้ามันสำปะหลัง

พันธุ์มันสำปะหลัง

ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง

มาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลัง

มาตรการทางการค้าของไทย

มาตรการของประเทศคู่ค้า

ข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปภาพและตาราง
1. ภาพรวมอุปทาน อุปสงค์ และราคามันสำปะหลังในตลาดโลก
2. ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปทานสินค้ามันสำปะหลังในตลาดโลก
3. ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ามันสำปะหลังในตลาดโลก
4. ราคามันสำปะหลังในตลาดโลก
5. ภาพรวม อุปทาน อุปสงค์ และราคามันสำปะหลังของไทย
6. ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปทานสินค้ามันสำปะหลังของไทย
7. ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ามันสำปะหลังของไทย
8. ราคามันสำปะหลังตลาดในประเทศ
9. ความสัมพันธ์ระหว่างราคา Cash Price กับ Futures Price ของมันสำปะหลัง

 
   
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานรายชนิดสินค้า > มันสำปะหลัง
 
 
 
 

 

ภาพรวมด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคามันสำปะหลังในตลาดโลก

 
บทนำ

          การนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลในตอนนี้เป็นการนำเสนอภาวะอุปสงค์ และอุปทานมันสำปะหลังของโลกและประเทศต่างๆ ที่สำคัญในระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2549 เรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้ข้อมูลสถิติจากฐานข้อมูลของ Food and Agriculture Organization (FAO) ความสมบูรณ์ของข้อมูลขึ้นอยู่กับการรายงานของประเทศสมาชิกซึ่งมีกว่า 200 ประเทศทั่วโลก ตลอดจนมีข้อมูลที่ FAO ประมาณการขึ้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้ข้อมูลบางรายการ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลปริมาณการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในแต่ละปีเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีปริมาณไม่เท่ากัน ซึ่งในมุมมองทางวิชาการนั้นปริมาณการส่งออกและนำเข้าควรมีปริมาณที่เท่ากันในแต่ละปี
 
          ดังนั้น การนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มา ณ ช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งจากการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมของประเทศสมาชิก หรือมีการประมาณการตัวเลขขึ้นใหม่ และรวมถึงการแก้ไขข้อมูลที่ผิดผลาด

หมายเหตุ:  สามารถตรวจสอบข้อมูลสถิติสินค้าเกษตรจากฐานข้อมูลของ FAO ได้ทางที่อยู่เว็บไซต์ 
                 http://faostat.fao.org/default.aspxภาพรวมด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคามันสำปะหลังในตลาดโลก


  • ภาพรวมการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของโลก


  • อุปทาน อปสงค์ และราคามันสำปะหลังของโลก


หัวข้อถัดไป>ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปทานสินค้ามันสำปะหลังในตลาดโลก

 
 
 
2007 Agricultural Futures Trading Commission. All Rights Reserved.

(02) 685 - 3250    aftc@aftc.or.th